Digwyddiad Lansio SBED

Digwyddiad Lansio SBED

Hwb gan yr UE i astudio sut gellid trawsnewid adeiladau i ddarparu ynni adnewyddadwy

Bydd prosiect peilot gwerth £3m sydd wedi’i noddi gan yr UE yn cynnal profion i ddarganfod sut gellir integreiddio technolegau ynni yng ngwneuthuriad adeiladau i’w gwneud yn fwy effeithlon o ran defnyddio ynni. Cafodd ei lansio gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ar 27 Mehefin 2013.

Nod y prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED), dan arweiniad Ysgol Bensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd ac ar y cyd â Tata Steel, yw ceisio darganfod sut gallai ffasâd adeilad gael ei drawsnewid i gynnwys systemau sy’n gallu storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy.

Bydd y lansiad, sy’n digwydd yn ystod Wythnos Ynni Cynaliadwy’r UE (24 – 28 Mehefin), yn tynnu sylw at y modd y bydd SBED yn dylunio, modelu, profi, prototeipio a monitro systemau adeiladu carbon-isel mewn wyth eiddo ar draws Cymru. Mae’r mathau o adeiladau a fydd yn rhan o’r peilot yn adeiladau preswyl, masnachol, diwydiannol a sefydliadol (megis ysgolion).

Mae’r prosiect yn cael £1.8m o arian gan y Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Gweinidog Cyllis, Jane Hutt:

“Mae’n hollbwysig ein bod yn buddsoddi cronfeydd yr UE er mwyn ein helpu i gyflawni nodau’r UE a’n huchelgeisiau ni ein hunain – gosod datblygu cynaliadwy wrth wraidd lywodraeth. Mae prosiectau fel SBED yn cefnogi twf yr economi carbon isel ac yn ysgogi arloesi sydd wedyn yn helpu i greu swyddi ac adeiladu economi cryf.”

Bydd SBED yn cadw llygad agos ar adeiladu, defnyddio a pherfformiad byd-real y systemau arddangos, ac yn rhannu arferion gorau â diwydiant yn gyffredinol. Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn ystod y prosiect yn golygu bod modd asesu hyfywedd economaidd a chost effeithlonrwydd y technolegau mewn gwahanol fathau o adeiladau.

Dywedodd Phil Jones, cyfarwyddwr prosiect SBED, Prifysgol Caerdydd:

“Mae modd integreiddio technolegau ynni ar gyfer cynhyrchu ynni thermol a thrydanol yn llawn fel rhan o adeiladwaith allanol adeilad, er mwyn ei wneud yn fwy cost effeithiol a harddach mewn cymhariaeth â’r dull ‘bolltio’ arferol. Mae’r prosiect yn bwriadu darbwyllo diwydiant yng Nghymru i gynhyrchu, gosod a chynnal amlenni adeiladau sy’n cynhyrchu ynni trwy eu harddangos ar waith mewn sawl math o adeilad ledled Cymru, er mwyn cael cyfraniad arloesol a chost-effeithiol tuag at gael adeiladau carbon isel.”

Cafodd y prosiect gymorth ariannol hefyd gan Tata Steel a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Lawrlwythi'r Cyflwyniad

Os hoffech wybod rhagor am Digwyddiad Lansio SBED, mae croeso ichi wylio'r sleidiau cyflwyniad isod:

Cyflwyniad i’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI)
Yr Athro Phil Jones – Cyfarwyddwr y Prosiect
Crynodeb o bolisi ynni carbon isel Llywodraeth Cymru
Dr Ron Loveland - Cynghorwr Ynni Llywodraeth Cymru
Trosolwg o dechnoleg amlenni adeiladau
Kevin Bygate - Prif Weithredwr Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC
Trosolwg o gefndir a dechreuad prosiect SBED
Huw Jenkins - Rheolwr Technegol SBED
Cyflwyniad i Gasglwyr Solar Trydarthol
Neil Eccles - Rheolwr Prosiect SBED o Tata Steel