SBEC Events

Gwario £3m ar Astudio Adeiladau sy’n Cynhyrchu Ynni

28 May 2013

Nod Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) Prifysgol Caerdydd yw darganfod sut gellid trawsnewid swyddogaeth amlenni adeiladau i gynnwys systemau sy’n gallu cynhyrchu, storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy.

Bydd y cynllun peilot yn ymwneud â dylunio systemau prototeip sy’n defnyddio technolegau solar thermol a ffotofoltäig. Yna cânt eu profi mewn sawl math o adeiladau, gan gynnwys tai, swyddfeydd a ffatrïoedd.

 chymorth ariannol o £1.8m o’r Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, bydd y cynllun yn datblygu cynhyrchion sydd nid yn unig yn lleihau anghenion ynni a chostau adeiladau, ond hefyd yn cynhyrchu ynni thermol a thrydanol mewn adeiladau sy’n bodoli. Os byddant yn llwyddiannus, gallai’r systemau newydd chwarae rhan hollbwysig mewn rhaglenni adeiladu yn y dyfodol, gan greu rhagor o swyddi ‘gwyrdd’.

Wrth siarad cyn y ddadl cyfarfod llawn ar ddyfodol Rhaglenni Ewropeaidd yng Nghymru, dywedodd Mr Davies fod prosiect SBED yn enghraifft ragorol o sut gellir buddsoddi arian yr EU i gefnogi nodau Llywodraeth Cymru a nodau Ewrop 2020:

“Rydym wedi ymrwymo i wneud yn siŵr fod ein Rhaglenni Ewropeaidd ymhlith y rhai mwyaf llwyddiannus yn yr UE o ran creu’r amodau priodol ar gyfer twf economaidd doeth, cynaliadwy a chynhwysol. Bydd SBED nid yn unig yn cefnogi ein hagenda carbon isel er mwyn cryfhau’r economi gwyrdd, ond bydd hefyd yn creu cyfleoedd i’r diwydiant adeiladu.

“Wrth edrych tua’r dyfodol, rydym am feithrin y llwyddiant hwn a pharhau, mewn partneriaeth, i ganfod lle gall unrhyw raglenni UE yn y dyfodol, gan gynnwys y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol, Datblygu Gwledig a Physgodfeydd, adeiladu ein sylfaen economaidd, trawsnewid ein cymunedau a rhoi cyfleodd am well bywydau i bobl ledled y wlad.”

 

Bydd SBED yn cadw llygad agos ar adeiladu, defnyddio a pherfformiad y systemau arddangos, gan rannu arferion gorau â diwydiant, gan gynnwys data am yr ynni a arbedir, technegau gosod a materion cynnal a chadw, fel bod modd eu defnyddio’n helaeth.

Dywedodd Phil Jones, Cadeirydd y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel, Prifysgol Caerdydd:

“Mae’r potensial ar gyfer defnyddio amlen adeilad i gasglu ynni solar yn enfawr. Bydd SBED yn datblygu ac arddangos dull integredig o gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn yr adeiladwaith ei hun yn hytrach nag fel ychwanegiad.

“Nod y prosiect hwn yw darbwyllo diwydiant yng Nghymru i ddarparu, gosod a chynnal y systemau hyn wrth ddangos, trwy gyfrwng enghreifftiau sydd ar waith, sut mae modd integreiddio’r technolegau i wahanol fathau o adeiladau yng Nghymru.”